Про кафедру національної економіки

Кафедра національної економіки здійснює підготовку фахівців денної та заочної форми навчання  Національного університету «Одеська юридична академія».

Персоналом кафедри забезпечується викладання економічних дисциплін на факультетах і в інститутах Національного університету «Одеська юридична академія». Склад та зміст курсів, які викладаються, постійно розвиваються відповідно до сучасних вимог, одночасно вдосконалюється рівень їх методичного забезпечення.

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: Основи економіки; Мікроекономіка; Макро- та мікроекономіка; Міжнародна економіка; Менеджмент; Тайм менеджмент; Стратегічний менеджмент; Страховий менеджмент; Ризик менеджмент; Бренд-менеджмент (тренінг курс); Менеджмент юридичної фірми; Інвестиційний менеджмент; Фінансовий менеджмент; Розробка та реалізація стратегічних рішень; Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; Самоменеджмент; Розробка конкурентної стратегії (тренінг курс); Економічна безпека; Антикризове управління; Управлінський аналіз та прийняття управлінських рішень; Управління розвитком персоналу; Управління фінансовим забезпеченням проекту; Управління проектами; Управління туристично-готельним бізнесом; Управління персоналом; Інноваційне підприємництво та управління стартапом; Ринкова інфраструктура; Фінанси, гроші, кредит.

kafedra_nac_econom

Викладачі кафедри

kibik_o_1600
завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор, академік Транспортної академії України

Сферою наукових інтересів Ольги Миколаївни є питання забезпечення конкурентоспроможності національної економіки та її складових, зокрема морегосподарського комплексу. Викладає наступні дисципліни: «Основи економіки», «Менеджмент», «Бренд-менеджмент», «Мотиваційний менеджмент»,  «Інвестиційний менеджмент», «ІТ маркетинг», «Креативний маркетинг», «Економіка та управління бізнес-структурою», «Управління змінами», «Організація проектної діяльності в умовах нестабільності», «Ринкова інфраструктура», «Управління туристично-готельним бізнесом».

slobodyanuk_o_1600
доктор економічних наук, професор, професор кафедри національної економіки

Ольга Василівна активно працює над питанням кругообігу фінансів; перспектив розвитку страхової діяльності та страхового ринку; займається питаннями управління; інновацій менеджменту.

 Викладає наступні дисципліни: «Фінанси, гроші та кредит», «Фінансовий менеджмент», «Ризик-менеджмент», «Управління фінансовим забезпеченням проекту», «Фінансова діяльність в ІТ сфері»,  «Інвестиційний менеджмент», «Бухгалтерський облік та аудит», «Страховий менеджмент», «Методика викладання управлінських дисциплін».

primachenko_i_1600
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри національної економіки

Іван Федорович активно працює над проблемою розвитку конкурентного середовища. Викладає наступні дисципліни: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Основи економіки», «Макро- та мікроекономіка», «Міжнародна економіка», «Управлінський аналіз та прийняття управлінських рішень».

kotlubay_v_1600
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри національної економіки

Вячеслав Олексійович працює над проблемою розвитку елементів економічної системи, зокрема морегосподарського комплексу України. Викладає дисципліни: «Менеджмент»,«Стратегічний менеджмент», «Технології прийняття рішень у сфері ПП», «Розробка та реалізація стратегічних рішень», «Інноваційне підприємництво  та управління стартап-проектами»,  «Управління публічними фінансами», «Управління персоналом», «Самоменеджмент»,  «Маркетинг», «Управління проектами», «Інноваційний менеджмент», «Основи економіки», «Антикризове управління».

kornilova_o_1000
доцент кафедри, доктор філософії (phD)

Сферою наукових інтересів є економіко-правові аспекти розвитку сфери медичної допомоги, механізм розвитку ринку юридичних послуг. Кількість наукових праць становить близько 50 публікацій. Викладає дисципліни: «Антикризове управління», «Розвиток напрямів та інструментів міжнародного бізнесу», «Розробка конкурентної стратегії», «Самоменеджмент», «Тайм-менеджмент», «Юридичні аспекти створення та ведення бізнесу», «Економічна безпека», «Менеджмент юридичної фірми», «Юридичний консалтинг», «Управління розвитком персоналу», «Економіка та врядування».

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри національної економіки
Євгенія Валентинівна досліджує організаційно-економічний механізм розвитку суб’єктів господарювання, зокрема морського транспорту України.
Викладає дисципліни: «Створення власного бізнесу», «Управлінський аналіз та прийняття управлінських рішень», «Основи економіки», «Проектний менеджмент».
kuznetcova_l_1600

Кузнецова Людмила Валентинівна

асистент кафедри національної економіки
kalmikova_n_1600

Калмикова Наталя Юріївна

старший лаборант кафедри національної економіки, асистент
 

Історія кафедри

Кафедра національної економіки створена у вересні 1998 р. З квітня 2002 р. по липень 2018 р. кафедра входила до складу соціально-правового факультету. З серпня 2018 р. кафедра працює у складі факультету кібербезпеки та інформаційних технологій. З жовтня 2008 р. кафедру очолює доктор економічних наук, професор, академік Транспортної академії України Кібік О.М.

Науково-педагогічні працівники кафедри викладають дисципліни економічного циклу, активно використовуючи сучасні методи викладання.

Одночасно, активно виконуються наукові дослідження. У 2011-2015 рр. науковцями кафедри було виконано дослідження «Забезпечення конкурентоспроможності економічної системи України». У 2012-2014 рр. науковці кафедри приймали активну участь у розробці фундаментального дослідження «Організаційно-правове забезпечення державної підтримки розвитку морегосподарського комплексу України». У 2015 – 2017 рр. науковцями було виконано дослідження у межах фундаментального дослідження «Організаційно-правовий механізм реалізації експортного потенціалу України на інноваційних засадах». У 2016-2020  рр.  було виконано дослідження  з теми «Економічні передумови реалізації інтеграційної стратегії України».

Результати досліджень використовуються у навчальному процесі та практичній діяльності ряду підприємств і організацій України.

Тісні ділові зв’язки кафедра підтримує з підприємствами реального сектору економіки України, органами влади, науковими організаціями й навчальними закладами України та інших держав. Науково-педагогічні працівники кафедри надають консультації представникам бізнес-структур різних сфер економічної діяльності, державним службовцям, науковцям тощо. На базі кафедри регулярно проводяться науково-практичні семінари та круглі столи.

Вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців вносять науково-педагогічні працівники кафедри:

Ольга Василівна Слободянюк – професор кафедри, доктор економічних наук, професор. Сферою наукових інтересів є фінансовий та страховий менеджмент. Має близько двохсот публікацій навчально-методичного та наукового характеру, зокрема таких, що цитуються у базах в Scopus та Web of Science. Підготовила до захисту одного аспіранта. З 2019 р. є офіційним експертом НАЗЯВО із проведення акредитаційної експертизи. Є членом редколегій наукових фахових видань в Україні. Є офіційним експертом Громадської організації «Європейський інституту післядипломної освіти».

Вячеслав Олексійович Котлубай – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент. Сферою наукових інтересів є забезпечення конкурентоспроможності елементів економічної системи, зокрема підприємств морегосподарського комплексу. Має досвід практичної діяльності у сфері банківської діяльності, маркетингових досліджень та наукового забезпечення функціонування підприємств морського транспорту. Є гарантом магістерської освітньої програми «Проєктний менеджмент».

Опубліковано більше 150 праць у вигляді наукових статей, тез доповідей, монографій, підручників, навчальних та навчально-методичних посібників тощо зокрема таких, що цитуються у базах в Scopus та Web of Science.

Іван Федорович Примаченко – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент. Сферою наукових інтересів є інституційні засади розвитку економічних систем. Опубліковано численні наукові статі, тези доповідей, навчально-методичні посібники.

Євгенія Валентинівна Редіна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент. Досліджує організаційно-економічний механізм детінізації економічної діяльності, зокрема підприємств морського транспорту України. Опубліковано більше 60 праць у вигляді наукових статей, тез доповідей, монографій, навчальних та навчально-методичних посібників.

Олеся Володимирівна Корнілова – доцент кафедри, доктор філософії (phD). Сферою наукових інтересів є економіко-правові аспекти розвитку сфери медичної допомоги, механізм розвитку ринку юридичних послуг. Кількість наукових праць становить близько 50 публікацій.

З 2012 р. кафедра проводить щорічну Всеукраїнську наукову конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених «Економіко-правовий розвиток сучасної України». Головним завданням конференції є визначення проблем економічного розвитку.

Результатом науково-дослідної та методичної роботи викладачів кафедри є публікація численних монографій, підручників, навчальних посібників, навчально-методичних посібників, наукових статей, тез доповідей.

Кафедра національної економіки

Графік явочних днів викладачів кафедри:
пн. 15.00 – 17.00
пт. 14.00 – 16.00
Shopping Basket